Mediace

 

Jako mimosoudní řešení sporu přináší pro její účastníky následující výhody:

 • mediace je procesem stran
 • mediace uchovává soukromí stran a sdílených informací
 • mediace hledá řešení
 • mediace nabízí možnou rychlost a efektivitu řešení sporu mezi účastníky
 • případná mediační dohoda uzavřená stranami je smírným řešením sporu 

 

 

Mediace je zároveň proces, který je založen na dobrovolné účasti stran, účast stran jako takových je nutná v průběhu celé mediace.

Každá ze stran může, a to dle vlastního uvážení odstoupit od procesu mediace i v jejím průběhu nebo jej může jednostranně ukončit.

  

Otázka důvěrnosti, mlčenlivost mediátora:

Strany mediačního procesu nepoužijí informace získané během mediačního procesu v žádném dalším sporu probíhajícím v rámci soudního nebo rozhodčího řízení.

Mediátor, stejně tak smluvní strany včetně svých právních zástupců, či případného doprovodu, zachovají důvěrnost celého procesu mediace, stejně tak jako každého dokumentu, který může být vypracován během mediačního procesu nebo jako výstup procesu mediace.

Mediátor nesmí být předvolán jako svědek v soudním či jakémkoliv jiném řízení. Strany mediačního procesu zaručují mediátorovi zachovat mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se mediačního procesu.

Stranám nebude omezeno nebo zakázáno právo použít v rámci jiného řízení než mediačního dokumenty týkající se sporu.

Pravidlo ve větě předchozí platí v okamžiku:

 • jestliže se jedná o dokumenty, které byly oběma stranám známy před začátkem mediace jako takové
 • jestliže bylo možno takové dokumenty obstarat každou ze stran zákonným způsobem
 • jestliže kterákoli ze smluvních stran má či měla právo tyto dokumenty používat nebo na ně samotné odkázat (např. dohoda o použití dokumentů uzavřená mezi oběma stranami)

 

Účastníci mediačního procesu a jejich úloha:

Jak již bylo uvedeno, mediační proces je procesem stran. Za každou ze stran (předpokládá se zde, že každá ze stran mediačního procesu je obchodní společností) jedná pokud možno statutární zástupce. V případě nemožnosti účasti statutárního zástupce jedná za obchodní společnost osoba pověřená k tomu písemnou plnou mocí od statutárního zástupce společnosti. 

Během mediačního procesu může mít též každá ze stran přítomného svého právního zástupce, resp. advokáta. Role advokáta je v mediačním procesu založena na jiných principech, než se tak děje např. při jeho účasti na jednání před soudem.

 

V rámci přípravné fáze před začátkem mediačního procesu advokát především:

 • analyzuje s klientem (stranou mediačního procesu) silná a slabá místa postavení klienta a případně druhé strany
 • snaží se pochopit potřeby a zájmy klienta
 • je nápomocen klientovi při přípravě na mediaci samotnou
 • diskutuje vyjednávací strategii

 

Během mediace samotné především:

 • zajišťuje objektivnost a vyjasňuje skutečnosti (např. v případě nejasných právních otázek)
 • radí klientovi ve věci přístupu k jednání
 • aplikuje konstruktivní přístup k jednání
 • pomáhá při hledání řešení

 

Po mediaci jako takové:

 • hodnotí a analyzuje důsledky
 • vytváří, reviduje koncepty, případně projednává problematiku vzájemně mezi advokáty
 • v případě pozitivního výsledku mediačního řízení sepisuje společně s advokátem druhé strany dohodu o narovnání (většinou), kteráž to jako základ obsahuje předmět dohody o výsledku mediace, kterou strany uzavírají bezprostředně po skončení mediace za smluvní účasti samotného mediátora

  

Mediátor:

Je osobou neutrální a nestrannou, kdy se stejně tak chová a jedná zásadně v zájmu zvýšení šance stran mediačního procesu na aktivní řešení sporu, který je u mediátora řešen.

Mediátor neposkytuje žádné ze stran právní poradenství. Případný vyjádřený názor mediátora má stranám sloužit pouze pro orientaci.

Mediátor se během mediačního procesu pokouší vytvářet soustavně podmínky, které umožní, či případně usnadní:

 • otevřené a aktivní jednání
 • komunikaci mezi stranami o problémech a jejich očekáváních 
 • předávání informací mezi jednotlivými stranami

  

Průběh (časový rozvrh) mediačního procesu:

Mediační proces je zahájen prvním společným jednání stran před mediátorem. S ohledem na charakter mediace jako takové je mediace praktikována v souhrnných časových blocích. 1 jednání s časovým rozsahem 4 hod. Dle dohody s mediátorem je možno stanovit blok dle potřeby i kratší, nedoporučuje se však kratší než 3 hod. Strany si s mediátorem dojednají první termín jednání. Případné další jednání ve věci volí strany dohodou dle potřeby (např. za týden, 14 dnů či 1 měsíc).

V případě požadavku omezeného časového rámce mediačního procesu je možno před zahájením mediace stanovit ve Smlouvě o provedení mediace časové rozhraní (např. „strany se dohodly, že mediační řízení bude probíhat od 01.06. do 15.06.“).  Počet stanovených mediačních sezení v tomto období již záleží na vůli účastníků mediace samotných.

Během mediačního procesu je možno vést i tzv. oddělená jednání (to znamená, že mediátor jedná samostatně s každou ze stran stejný časový úsek). Oddělená jednání se mohou konat v případech, kdy mediátor uzná za vhodné, stejně tak každá ze stran může o takové oddělené jednání v průběhu mediace požádat.

Sídlo
Holečkova 332/5
150 00 Praha 5
Mobil: +420 608 882 003
Fax: +420 257 210 396
svajcrova@aksvajcrova.cz
evidenční číslo AK 12004
IČ 71469001
ID j4yf54u